ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φορολογικές Υπηρεσίες

φορολογικές-icon

Στο πλαίσιο των συνεχών νομοθετικών αλλαγών επί φορολογικών θεμάτων, προσφέρουμε ολοκληρωμένες φοροτεχνικές & φορολογικές υπηρεσίες με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

 • Παροχή Φοροτεχνικής Υποστήριξης - Συμβουλών
 • Έλεγχος Συμμόρφωσης Εταιρίας
 • Καταγραφή Ευρημάτων - Ενδεχόμενων Κινδύνων
 • Παροχή Προτάσεων Επίλυσης Κινδύνων
 • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων
 • Υποστηρικτικές Εργασίες Σύστασης – Έναρξης Εργασιών
  •  Ημεδαπών / Αλλοδαπών Νομικών Προσώπων
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις Εταιριών
φορολογικός-σχεδιασμός
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φορολογικός Σχεδιασμός

 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Δασμοί
 • Τέλη Χαρτοσήμου
 • Παρακρατούμενοι Φόροι
 • Φόροι Ακίνητης Περιουσίας
 • Φόροι Κεφαλαίου
 • Λοιποί Φόροι

Το Φορολογικό Τμήμα έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με συμβούλους επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού με σκοπό την ορθή διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης.

ενδοομιλικές-συναλλαγές
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Η Εταιρεία,  διαθέτει στελέχη με εμπειρία στην τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στη διεθνή φορολογία.  Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε συνεχή υποστήριξη στην εφαρμογή φορολογικά αποτελεσματικών πολιτικών ενδοομιλικών συναλλαγών και να σας συνδράμουμε στο να προσαρμόζεστε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες παγκόσμιες φορολογικές συνθήκες.

Είμαστε σε θέση προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες.

 • Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης και Συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Συμφωνίες προέγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Πρόστιμα/παραβάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών
προληπτικός-έλεγχος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προληπτικός Έλεγχος

 • Επισκόπηση φόρου εισοδήματος
 • Ανάλυση ΦΠΑ
 • Φορολογικές αντιδικίες
 • Συμβάσεις
 • Άλλοι φόροι
  • Περιβαλλοντικοί Φόροι
  • Δημοτικά Τέλη
  • Φόροι Ακίνητης Περιουσίας
  • Φόροι επί των μισθών

Ο Προληπτικός Φορολογικός Έλεγχος που διενεργούμε βασίζεται σε εγκυκλίους φορολογικού ελέγχου και σε προγράμματα εργασίας που έχουμε αναπτύξει από την εμπειρία  μας στη διαχείριση φορολογικών ελέγχων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο