ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

συμβουλευτικές-icon

Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας, διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στην διαχείριση και εκτέλεση συμβουλευτικών υπηρεσιών:

 • Ανάπτυξη - Σύνταξη Επιχειρησιακών - Στρατηγικών Σχεδίων
 • Σύνταξη - αναθεώρηση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας
 • Δημιουργία ή αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αναδιοργάνωση επιχείρησης ή επιλεγμένων τμημάτων για σκοπούς διαχείρισης κόστους (εύρεση επικαλυπτόμενων εργασιών, αύξηση παραγωγικότητας, best practice κτλ)
 • Προετοιμασία, Οργάνωση και Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών προς την Διοίκηση (Reporting)
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών
 • Υποστήριξη σε επίπεδο management μικρομεσαίων - οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Διαχείριση φακέλων για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Υπηρεσίες εξωτερικής Οικονομικής Διεύθυνσης (outsourcing) σε θέματα χρηματοδοτήσεων, διαχείρισης υπαρχόντων δανείων και διαπραγμάτευσης με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
λογιστικές-συμβουλευτικές-υπηρεσίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ
 • Μετατροπή - Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών
 • Καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ/US GAAP
 • Κατάρτιση Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Σύνταξη πακέτων πληροφόρησης
 • Κατάρτιση Καταστάσεων Ταμειακών Ροών
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με  Χρηματοοικονομικούς Αριθμοδείκτες
 • Κατάρτιση Λοιπών Λογιστικών Αναλύσεων
 • Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων σε US GAAP
 • Ειδικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Παροχής Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών διαθέτει εξειδίκευση για την παροχή λογιστικών - συμβουλευτικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημενές λογιστικές αρχές και κανόνες των προτύπων σε όλο το φάσμα τους, προκειμένου να προσαρμόζονται οι λογιστικές καταστάσεις έγκαιρα και έγκυρα στις νέες κάθε φορά συνθήκες.

χρηματοοικονομικές-υπηρεσίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 • Κατάρτιση επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων
 • Αναδιοργάνωση επιχείρησης
 • Προετοιμασία - Οργάνωση και Κατάρτιση οικονομικών αναφορών
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων - Αριθμοδείκτες
 • Υπηρεσίες εξωτερικής οικονομικής διεύθυνσης 
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις επιχειρήσεων
 • Απόσχιση κλάδων επιχειρήσεων
 • Σχεδιασμός - Υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογισμού

Το Συμβουλευτικό Τμήμα μας έχει διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία αναληφθέντα έργα στο τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών σε πλήθος Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς.

αναδιάρθωση-επιχειρήσεων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

 • Υπαγωγή επιχειρήσεων στο πτωχευτικό
 • Δομική Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
 • Αναδιάρθρωση και επαναδιαπραγμάτευση χρέους
 • Εκκαθάριση
 • Μελέτες βιωσιμότητας

Το Τμήμα Αναδιαρθρώσεων αποτελεί ένδειξη γνώσης και εμπειρίας, αναπτύσσοντας στρατηγικής φύσεως συνεργασία σε εταιρικό επίπεδο με συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση της εταιρίας, με ειδική ομάδα που παρέχει με απόλυτη επιτυχία υπηρεσίες αναδιάρθρωσης.

συμβουλευτικές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές

 • Υποστήριξη σε επίπεδο Management μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη σε επίπεδο Marketing και ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Συμβουλές διαχείρισης - ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
 • Κατάρτιση Μελέτης Κοστολόγησης
 • Κατάρτιση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας
 • Εγχειριδίου Εσωτερικών Διαδικασιών
 • Διοργάνωση σεμιναρίων
  • Λογιστικής
  • Φορολογίας
  • Εσωτερικού Ελέγχου

Το Συμβουλευτικό Τμήμα μας παρέχει ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα επιχειρηματικότητας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο