ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες

λογιστικές-icon

Με γνώμονα την παροχή έγκαιρης, έγκυρης και ποιοτικής λογιστικής πληροφόρησης, παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες:

 • Αρχική Οργάνωση Λογιστηρίου
 • Τήρηση Λογιστηρίου
 • Εποπτεία - Επίβλεψη Λογιστηρίου
 • Αναδιοργάνωση Λογιστηρίου και εισαγωγή σύγχρονων δομών (συστήματα και διαδικασίες)
 • Σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων που απαιτεί η νομοθεσία
 • Υποστήριξη θεμάτων μισθοδοσίας βάσει της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας
 • Μετατροπή και Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)
 • Διοργάνωση ενδο-εταιρικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια σε θέματα λογιστικής, φορολογίας και μισθοδοσίας

Παρέχουμε υπηρεσίες αξιολόγησης του λογιστηρίου σας με την πραγματοποίηση Οικονομικών και Διαχειριστικών ελέγχων, μέσω των οποίων θα εντοπιστούν και θα καταγραφούν τυχόν αδυναμίες και προβλήματα ενώ ταυτόχρονα θα σας προτείνουμε τις ενδεδειγμένες λύσεις για την αντιμετώπιση τους.

λογιστήριο
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστήριο

 • Οργάνωση Λογιστηρίου νεοϊδρυθέντων οντοτήτων
 • Διενέργεια προκαταρκτικής αξιολόγησης των διαδικασιών του Λογιστηρίου με σκοπό την αναδιοργάνωση και την εισαγωγή σύγχρονων - επικαιροποιημένων δομών τόσο σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων όσο και σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών
 • Εποπτεία - Επίβλεψη Λογιστηρίου
 • Τήρηση Βιβλίων για μικρές Οντότητες
 • Συμμόρφωση του Λογιστηρίου με την κείμενη νομοθεσία
 • Κατάρτιση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Διενέργεια μηνιαίων συμφωνιών των συστημάτων παγίων και εμπορικής διαχείρισης με τα λογιστικά βιβλία
 • Κατάρτιση των απαιτούμενων λογιστικών καταστάσεων που απαιτεί η νομοθεσία (Οικονομικές Καταστάσεις σε ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ κτλ.)
 • Γνωμοδοτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό ειδικών συναλλαγών με γνώμονα την συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία

Το Λογιστικό Τμήμα απαρτίζεται από το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, που διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και όλοι οι συνεργάτες μας έχουν εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών.

μισθοδοσία-εργατικά
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μισθοδοσία - Εργατικά

 • Έκδοση περιοδικών μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Οικονομικές αναφορές με ανάλυση μισθοδοτικών δεδομένων (μηνιαία επισκόπηση, παρουσίαση μισθοδοτικού κόστους ανά κέντρο κόστους κτλ.)
 • Αποστολή αρχείων πληρωμής μισθοδοσίας και ασφαλιστικών ταμείων σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης (αρχείο για τραπεζικά ιδρύματα)
 • Κατάρτιση μελέτης ένταξης του προσωπικού στη περίπτωση ειδικών μισθολογίων (Δημόσιο ή προσωπικό ειδικών κατηγοριών)
 • Υποβολή γνωστοποιήσεων - καταστάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας (πίνακες προσωπικού, πίνακες ωραρίων, προσλήψεις- αποχωρήσεις προσωπικού κτλ.)
 • Κατάρτιση και υποβολή ασφαλιστικών δηλώσεων ΑΠΔ
 • Κατάρτιση και υποβολή εντύπων ΟΑΕΔ
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων εργαζόμενων, εργατικής νομοθεσίας και διαχείρισης θεμάτων

Διαχείριζόμαστε εξειδικευμένα θεμάτα που σχετίζονται με τη μισθοδοσία ενώ για την διαχείριση εργατικών θεμάτων συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους νομικούς του τομέα. Επενδύουμε πληροφοριακά συστήματα που συμμορφώνονται στις συνεχείς νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές και πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για την συμμόρφωση με τους κανόνες διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο