ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσίες Ελέγχου-Διασφάλισης

ελέγχου-icon

Παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου-διασφάλισης με έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη με ευρεία γνώση και αποτελεσματικότητα στην πραγματοποίηση ελέγχων, μέσω των οποίων θα εντοπίσουμε και θα καταγράψουμε τυχόν αδυναμίες και προβλήματα ενώ ταυτόχρονα θα σας προτείνουμε τις ενδεδειγμένες λύσεις για την αντιμετώπιση τους.

εσωτερικός-έλεγχος
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα Ελεγκτικά Πρότυπα αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια την ουσία και σημασία του Εσωτερικού Ελέγχου:

"Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, της διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης".

 • Κατάρτιση Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων
 • Χαρτογράφηση Κινδύνων - Προτάσεις Αντιμετώπισης/Διαχείρισης
 • Ίδρυση ή Αναδιοργάνωση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 • Υποστήριξη Σχεδιασμού - Υλοποίηση Εσωτερικού Ελέγχου
 • Κατάρτιση Εκθέσεων Ελέγχου
 • Αξιολόγηση Υφιστάμενων Συστημάτων - Προτάσεις Βελτίωσης.

Διαθέτουμε έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, με κατάρτιση στον Εσωτερικό Έλεγχο και εξειδικευμένη γνώση στη διαχείριση κινδύνων.

κανονιστική-συμμόρφωση
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κανονιστική Συμμόρφωση

 • Διαγνωστικός έλεγχος συμμόρφωσης
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές Ελέγχου
 • Υποστήριξη Εργασιών Επιτροπής Ελέγχου

Διαθέτουμε στελέχη που προέρχονται από το χώρο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και διαθέτουν την πιστοποίηση και τα απαιτούμενα προσόντα για την συμμετοχή και οργάνωση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου.

ειδικοί-έλεγχοι
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ειδικοί Έλεγχοι

Due Diligences

 • Αξιολογήσεις - Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης
 • Αποτιμήσεις Περιουσιακών - Άυλων Στοιχείων

Ειδικοί έλεγχοι

 • Έλεγχοι - Εκθέσεις Ενημερωτικών Δελτίων
 • Ανεξάρτητες Εκθέσεις Αξιολόγησης
 • Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
 • Υπηρεσίες Επισκόπησης
 • Έλεγχοι Ειδικών Αντικειμένων

Διαχειριστικοί έλεγχοι

 • Έρευνες Απάτης
 • Επιθεώρηση Συστημάτων
 • Διερεύνηση - Ανάλυση Αρχείων
 • Προετοιμασία Εκθέσεων Εμπειρογνώμονα

Για την παροχή των ανωτέρω Υπηρεσιών συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένους και έμπειρους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές  που αποτελούν μέλη εταιρίας με διεθνή παρουσία.

ελεγκτικές-υπηρεσίες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Έλεγχοι Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
 • Έλεγχοι Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 • Έλεγχοι - Επισκοπήσεις Πληροφοριακών Πακέτων
 • Ετήσιοι Έλεγχοι Συμμόρφωσης
 • Οικονομικοί Έλεγχοι Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο
 • Αποσπάσεις Εξειδικευμένου Προσωπικού

Για την παροχή Ελεγκτικών Υπηρεσιών συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένους και έμπειρους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές - μέλη εταιρίας με διεθνή παρουσία.

monitoring-trustee
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Monitoring Trustee

 • Εφαρμογή πλάνων αναδιάρθωσης Επιχειρήσεων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης χρηματοδοτικού σχεδίου
 • Επιβεβαίωση τήρησης πλάνου αποπληρωμής Υποχρεώσεων

Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση περιοδικών οικονομικών αναφορών με απολογιστικά δεδομένα για σκοπούς πληροφόρησης των Επιτροπών των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων (Monitoring Trustee).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο